ความสัมพันธ์ระหว่าง Unified Process กับ UML

ยูเอ็มแอล (UML) ย่อมาจาก Unified Modeling Language เป็นภาษาที่ใช้อธิบายแบบจำลองต่าง ๆ หรือเป็นภาษาสัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐาน  สำหรับใช้ในการสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุ    โดย
ยูเอ็มแอล เป็นภาษามาตรฐานสำหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน (ดูเพิ่มเติม UML)

Unified Process เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (methodology) ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเวลาใดเราจะใช้ UML ตัวไหนในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ (object-oriented)  โดย unified process จะแบ่งออกเป็นสองมิติคือ กระบวนการพัฒนาระบบซึ่งประกอบด้วยช่วงระยะ (phase) และโฟลว์การทำงาน (workflows)  โดย phase จะแสดงในแนวนอน และ workflow จะแสดงในแนวตั้ง ดังรูปข้างล่าง
lifecycleAgileUP

จากในภาพข้างบนจะเห็นว่ามีการแบ่งออกเป็น 4 phase  ซึ่งแต่ละ phase มีความหมายดังต่อไปนี้
– Inception ใช้แทนการเริ่มต้นของระบบ ซึ่งจะตรงกับ phase planning ของ UML
– Elaboration เป็นช่วงของการลงรายละเอียดของระบบ จะตรงกับ phase analysis และ design ของ
UML
– Construction เป็นช่วงของการสร้างระบบ ซึ่งจะตรงกับช่วง implementation ของ UML
– Transition เป็นช่วงของการส่งมอบระบบ ตรงกับช่วง implementation ของ UML เช่นเดียวกัน

ทั้ง 4 phase จะประกอบด้วย workflows ที่ทำงานอยู่ในแต่ละระยะ (phase) ดังต่อไปนี้
– Model คืองานการออกแบบ
– Implementation คืองานการจัดสร้างระบบทั้งหมด
– Test คืองานการทดสอบ
– Deployment คืองานการติดตั้งระบบใหม่แทนที่ระบบเดิม

ใน workflows 3 ตัวสุดท้าย เรียกว่าโฟลว์งานสนับสนุน (supporting workflows) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องทำวนซ้ำไปเรื่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะมีความถูกต้องสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประกอบด้วย
– Configuration Management คืองานการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมสอ
– Project Management คืองานบริหารจัดการโครงการ (การจัดคนให้ใช้งานระบบ การฝึกอบรมฯลฯ)
– Environment คือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมทำงาน (จัดห้อง servers ห้องทำงาน ฯลฯ)

ดังนั้น เราสรุปได้ว่า Unified Process คือกระบวนการทำงานซึ่งจะประกอบด้วย workflows ย่อย ๆ ในแต่ละระยะ (phase) ซึ่งในแต่ละ workflows ก็จะมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ (UML) ที่แตกต่างกันไป  หรือ Unified Process เป็นตัวบอกว่างานใดในช่วงระยะเวลาใดจะใช้ UML diagram ตัวใดนั่นเอง

เขียนโดย  ชาคริต  กุลไกรศรี

Advertisement

About ชาคริต กุลไกรศรี

ชาคริต กุลไกรศรี ประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 5
This entry was posted in System Analysis and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s